مالیات اشخاص خارجی در ایران به چه صورت است؟

رایان محاسبان

مالیات اشخاص خارجی

مالیات اشخاص خارجی یکی از دغدغه های شرکت ها، شعب و نمایندگی های خارجی در داخل ایران است که باید به چه صورت تکالیف مالیاتی خود را در قبال سازمان امور مالیات کشور انجام دهند و تعرفه و نرخ آن به چه صورت بوده و چطور محاسبه می شود.

برای مالیات اشخاص خارجی باید بگوییم که با توجه به بند 5 ماده (1) قانون مالیات های مستقیم که به اشخاص خارجی اشاره دارد. در این بند گفته می شود که هر فرد غیر ایرانی چه حقیقی و چه حقوقی با توجه به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند مشمول مالیات است.

همین طور اشخاص خارجی باید نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات، فیلم های سینمایی، سایر حقوقی فردی و تعلیمات و کمک های فنی که در ایران از آن تحصیل می کنند، مالیات پرداخت کنند و نرخ مالیاتی آن ها می تواند بین 20 الی 40 درصد در نظر گرفته شود.

تکالیف مالیاتی شرکت های خارجی در 1403 چیست؟

شرکت های خارجی که در ایران سرمایه گذاری کرده یا فعالیت هایی انجام می دهند باید مثل شرکت های داخلی دفاتر قانونی داشته و با توجه به آیین نامه ها، اسناد و مدارک و دفاتر را نگهداری کنند. همین طور پیمانکاران خدماتی نیز باید با توجه به دفاتر تهیه شده آن ها را به زبان فارسی و با توجه به قوانین دربیاورند و معمولات از شرکت های خدمات مالیاتی برای انجام این امور کمک میگیرند.

همین طور نرخ مالیات شرکت های خارجی و موسسات فعال خارج از ایران بابت خدمات گفته شده بین 20 الی 40 درصد مجموع وجوه طی یک سال مالیاتی آن ها، در نظر گرفته می شود. 

نرخ مالیات اشخاص خارجی چقدر است؟ ماده 10 قانون مالیات های مستقیم به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ایران بابت درآمدهایی که از ایران به دست می آورند اشاره می کند.

با توجه به این ماده مالیات اشخاص خارجی در ایران بابت درآمدهایی که در داخل کشور ما به دست می آورند به شرح ذیل است:

تهیه طرح های ساختمانینقشه برداری
محاسبات فنی و نظارتنقشه کشی
تعلیمات و کمک های فنیواگذاری امتیازات و دیگر حقوق ها
انتقال دانش فنیواگذاری فیلم سینمایی

بابت هر یک از فعالیت های گفته شده جدا از درآمدهایی که با توجه به قانون مالیات، شامل معافیت های مالیاتی می شوند، با توجه به نوع کار و نرخ سود دهی به ماخذ 10 تا 40 % طی 12 ماه یا یک سال مالی، اشخاص خارجی باید به عنوان مالیات پرداخت کنند.

آیین نامه اجرایی ماده 107 برای مالیات اشخاص خارجی

در آیین نامه اجرایی ماده 107 قانون مالیات های مستقیم یک سری اصطلاحات برای مالیات اشخاص خارجی در ایران آورده شده است و همین طوردرآمد مشمول مالیات بابت وجوه دریافتی مشخص می شود که عبارتند از:

ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 107

  • درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند.
  • درآمدهای حاصله افراد حقیقی و حقوقی خارجی مقیم داخل کشور که در ایران فعالیتی انجام نمی دهند.
  • اشخاص حقوقی و حقیقی خارجی که مقیم خارجی از ایران هستند.
  • افراد حقوقی و حقیقی خارجی که مقیم ایران هستند و از امتیازات حقوق خود استفاده کرده و آن ها را واگذاری می کنند.

ماده 2 اجرایی ماده 107

نوع کار یا فعالیتنرخ مشمول مالیات
کارهای مرتبط با پیمانکاری و خدمات فنی در ایران با توجه به کارهای ساختمانی و زیر شاخه های آن مانند توسعه، نظارت، تهیه، نقشه کشی و نقشه برداری و محاسبات و …20 درصد
پیمانکاری و خدمات فنی، توسعه و بهره برداری در زمینه هیروکربوری بالادستی و اکتشاف 15 درصد
درآمد های به دست آماده از قراردادهای پیمانکاری در مورد لوازم و تجهیزات که مبالغه آن ها به صورت مجرا در اقلام قرارداد بررسی و مشخص نشده است.10 درصد
حمل بار و مسافر از جاده های ایران به خارج20 درصد
کارهای حمل و نقل آب و وهوایی در ایران و حمل و نقل های ریلی و جاده ای18 درصد
آموزش و کمک های فنی15 درصد
درآمدهای ناشی از بهره برداری سرمایه های اقتصادی در داخل کشور به استثنای موارد گفته شده در بندهای دیگر20 درصد
خدمات درمانی پزشکی و تشخیصی30 درصد
دیگر خدمات30 درصد

تبصره های آیین نامه ماده 107 مالیات افراد خارجی

  1. درآمدهایی که از کارهای خدماتی در ایران ارائه می شود که محل ارائه خدمت در ایران نباشد، مشمول درآمد در ایران نخواهد بود و خدماتی که به صورت آنلاین ارائه داده می شود؛ به عنوان ارائه خدمات در ایران به شمار می رود.
  2. در قراردادهای بالادستی نفت و گاز و شرکت های تابعه آن ها با پیمانکاران غیر ایرانی، چان چه پیمانکاران خارجی در قسمت یا تمامی از موضوع، قرارداد را با توجه به مقررات به فرد دیگری به عنوان مجری واگذار کند، مبلغ پرداختی پیمانکار دست دوم در بررسی و محاسبه درآمد شامل مالیات پیمانکار دست اول کسر و باقی آن با توجه به جدول و نرخ های در نظر گرفته شده، مشمول مالیات می شود. در صورتی که پیمانکار دست دوم فرد حقوقی خارجی باشد، مبلغ پرداختی به پیمانکار دست دوم با توجه به موضوع ماده 107 در قوانین پرداختی ها به پیمانکاران دست دوم، کسر می شود.

ماده 3 اجرایی 107 مالیات افراد خارجی

 ضرایب بررسی درآمدهای مشمول مالیات افراد خارجی مقیم ایران با توجه به درآمدهایی که بدون کار و فعالیت در ایران به دست می آورند عبارتند از:

نوع کارنرخ مشمول مالیات
تهیه طرح های ساختمانی، تاسیساتی، محاسبات فنی، نظارت و نقشه کشی 20 درصد
واگذاری حقوق و امتیازات20 الی 30 درصد
واگذاری فیلم20 درصد

ماده 4 آیین نامه اجرایی 107

در این ماده به قراردادهای پیمانکاری دست اول و دوم می پردازد و در صورتی که قیمت تجهیزات و وسایل تهیه شده از تمام مبلغ قرارداد مجزا نشده باشد، تمام مبلغ قرارداد مشمول مالیات موضوع ماده 107 ق.م.م می شود.

ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 107 ق.م.م

پرداخت کنندگان باید در هر پرداخت، مالیات متعلق را با بررسی به هزینه هایی که از اول سال مالی تا آن تاریخ پرداخت کرده اند، کسر و سپس تا انتهای ماه بعد از آن به اداره امور مالیاتی بپردازند. در صورتی که این کار انجام نشود، دریافت کنندگان مسئول پرداخت اصل مالیات بوده و جریمه هایی نیز برای آن در نظر گرفته می شود.

ماده 6 آیین نامه اجرایی 107

در مواردی که فرد مشمول انجام این آیین نامه در داخل کشور نماینده ای داشته باشد، نمیاده آن باید در اجرای تبصره 2 ماده 177 قانون به نسبت تسلیم و ارائه اظهارنامه اشخاص اقدام کرده و مالیات های متعلق را با توجه به ماده 107 پس از کسر مالیات های پرداختی با توجه به موضوع 5 همین آیین نامه پرداخت کند.

ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 107

در زمانی که فعالیت موضوع این آیین نامه با استفاده از نمایندگی ها مانند شعب، کارگزار، نمایندگان و … در ایران انجام بگیرد، درآمد حاصله مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم ایران تعیین می گردد.

ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 107 ق.م.م چیست؟

برای فعالیت هایی که از روش دیگری برای آن ها مالیات بر درآمد تعیین شده است با توجه به همان مقررات اقدام می شود.

ماده 9 آییننامه اجرایی ماده 107 مالیات اشخاص خارجی

تمام اشخاص گفته شده در صدر ماده 107 که با توجه به این آیین نامه مالیات پرداخت کرده باشند یا از جانب آن ها مالیات پرداخت شده باشد، برای ورودی های گفته شده مشمول مالیات دیگر موضوعات این قانون نخواهند شد.

ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 107 ق.م.م

با توجه به این ماده برای قراردادهای مشارکتی اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران با افراد ایرانی، درآمدهای ورودی مشمول مالیات اشخاص خارجی با توجه به سهم مشارکت، با بررسی و رعایت مقررات این آیین نامه ها و افراد ایرانی با رعایت قوانین و مقررات موضوعات گفته شده در مواد 106 و 94، مشمول مالیات می شوند.

نرخ مالیات اشخاص خارجی حقوقی در ایران چقدر است؟

با توجه به ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، معمولا نرخ مالیات برای اشخاص خارجی حقوقی در ایران 25% می باشد.

ماموران مالیاتی چه نکاتی را برای  مالیات اشخاص خارجی در نظر می گیرند؟

ماموران مالیاتی برای بررسی مالیات اشخاص خارجی حقوقی و حقیقی در ایران به یک سری موارد توجه می کنند و با توجه به آن ها اقدام می کنند که عبارتند از:

  • ماموران مالیاتی باید بررسی کنند که آیا شرکت خارجی مجاز فعالیت در داخل ایران است یا نه؟ در این راستا مامور مالیاتی از شرکت گزارش توجیهی و ثبت شرکت را تقاضا می کند.
  • ماموران مالیاتی بررسی می کنند که شرکت های خارجی حسابرسی را انجام داده اند یا خیر و باید گزارش آن را دریافت کنند.

آیا شرکت های خارجی که در ایران فعالیتی مشابه بازاریابی دارند، مشمول مالیات می شوند؟

یک سری از شرکت های خارجی که در زمینه هایی مانند بازاریابی فعالیت می کنند، مشمول مالیات نمی شوند، اما بعضی از آن ها می توانند علاوه بر آن یک سری خدماتی مانند خدمات پس از فروش را انجام دهند یا این که پیش فاکتور صادر می کنند و یا از طرف شرکت مادر قرارداد تنظیم می کنند، این شرکت ها مشمول مالیات خواهند بود.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
خانه