منشور اخلاقی

ما هستیم تا با فرهنگ، فرایندها و سیستمهای کاری خود به زندگی کارکنان و مدیران خود معنا بخشیم و با عدالتی که در میان ذینفعان رعایت میکنیم، امید به سرمایه گذاری بیشتر در تولید را زنده نگهداریم.

ارزشهای اخلاقی شرکت عبارتند از:

  • صداقت، قانون مداری، نظم و انضباط، خوش خلقی، همکاری و هماهنگی مبنای کار در درون شرکت است.
  • شرکت بنحوی مدیریت و راهبری میشود که در همه شرایط حقوق مالکیت تجاری و معنوی سهامداران و سرمایه گذاران حفظ شده و برای حفظ و ارتقای ارزش اجتماعی و افزایش ارزش و بازدهی داراییها همه تلاش سازمانی بکار گرفته خواهد شد.
  • مشتری و اعتماد او، سرمایه اصلی شرکت محسوب میشود. همه اعضای شرکت خود را مکلف می دانند در همه شرایط، در رابطه با رعایت حقوق مشتری کوشا بوده و نسبت به آن جوابگو باشند.
  • شرکت بعنوان یک مسئولیت اجتماعی به رعایت حفظ محیط زیست بعنوان اصل زیربنایی در توسعه پایدار، پایبند بوده و در همه شرایط خود را نسبت آن ملزوم دانسته و از حقوق محیط زیست عدول نخواهد کرد.
  • شرکت برای اجرایی سازی این اصول مهم و ارزشی، از طریق اتخاذ تدابیر خاص و مشهود، پای بندی خود را به توسعه پایدار نشان خواهد داد.

شرکت رایان محاسبان

(حسابرسی، مالیاتی، مالی، حسابداری و ثبتی)

Rate this page
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
خانه